Academic Toppers

Topper List Year Wise

KCET RANK HOLDERS 2021-22

PRAMATHA K G

PRAJWAL A CHATRA

SUDHARSHANA V SHARMA

CHARU N BOHRA

SAMEER KULKARNI

NEET RANK HOLDERS 2021-22

SAMEER KULKARNI

Marks : 608 - 98.97 %

PRAMATHA K G

Marks : 586 - 98.33 %

SYED ADIL

Marks : 530 - 95.2 %

MANJUNATHA PRASAD

Marks : 500 - 94.49 %

JEE MAINS ACHIEVERS 2021

SHREYA C S

97.17 %

PRAMATHA K G

91.04 %

PRAJWAL A CHATRA

95.98 %

DHEEMANTH M MOODABAGIL

90.13 %

SUDHARSHANA V SHARMA

95.21 %

MADHUSHREE J S

93.03 %

PRATHIKSHA C P

92.29 %

VIDYASAGAR T M

91.51 %

JEE ADVANCE ALL INDIA RANK HOLDER 2021-22

PRAJANA S

Rank 643

INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH RANK HOLDER 2021-22

PRAMATHA K G

Percentage - 98.87%

SHREYAS K S

Percentage - 97.2%

Open chat